W dniu 19 lipca br, o godzinie 17.00, w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie informacyjne  dla mieszkańców Gminy dotyczące możliwości pozyskania dotacji na instalacje OZE.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynieść do  80% kosztów całkowitych.