Początki bibliotekarstwa powszechnego w Słubicach sięgają okresu międzywojennego. Ubogie źródła historyczne z tego okresu, które dotyczą dziejów bibliotek na obszarze dawnego powiatu gostynińskiego pozwalają przyjąć, że już przed drugą wojną światową istniała w Słubicach publiczna biblioteka parafialna. W jej księgozbiorze znajdowały się cenne wydawnictwa. Niektóre z nich udało się ocalić przed zawieruchą wojenną. Przekazano je po wojnie do muzeów. O istnieniu tego zbioru i biblioteki parafialnej świadczy książka z numerem 50 zachowana i przechowywana w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie. Książka ta sygnowana została pieczęcią Biblioteki Parafialnej w Słubicach. Zapisy w kronice Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach pozwalają również potwierdzić istnienie na początku lat trzydziestych XX w. biblioteki gminnej prowadzonej przez żonę ówczesnego sekretarza gminy Stanisława Zalewskiego. Jednak księgozbiór w tej bibliotece nie przedstawiał zbyt dużej wartości. Jak wynika z zapisów w kronice biblioteki "właściwie był to niewielki zestaw mało wartościowych książek, przeważnie kryminałów."

 Pałac Mikorskich w Słubicach

(fot. Pałac w Słubicach. Od roku 1949 biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie we wschodnim skrzydle)

Po drugiej wojnie światowej bibliotekę w Słubicach zorganizowała i społecznie prowadziła nauczycielka Czesława Sabakowa. Biblioteka mieściła się wówczas obok pałacu w domu prywatnym, gdzie mieszkała w tym czasie prowadząca. Księgozbiór stanowiły książki ocalałe po działaniach wojennych oraz częśc książek z biblioteki pałacowej. Księgozbiór w tym czasie liczył kilkaset woluminów. Nowe książki nabywano pozyskując środki ze zbiórek społecznych. W roku 1949 biblioteka została przeniesiona do pałacu. Zajmowała jedno pomieszczenie we wschodnim skrzydle. Oficjalne otwarcie biblioteki odbyło się w 1949 roku. Uroczystość była dużym wydarzeniem dla mieszkańców gromady Słubice, którzy bardzo licznie uczestniczyli w tej uroczystości . Na otwarcie biblioteki przybyły również ówczesne władze administracyjne i oświatowe z powiatu. Wzrastająca liczba czytelników i stale powiększający się księgozbiór spowodował, że konieczne stało się zatrudnienie w bibliotece bibliotekarza na całym etacie. Czesława Sabakowa pracując jako nauczycielka w szkole w Słubicach nie mogła jednocześnie pracować w bibliotece. Dlatego 1 czerwca 1950 r. kierownikiem biblioteki została Henryka Maryniak. Prowadziła ją nieprzerwanie do 1988 roku.

Pałac Mikorskich w Słubicach

(fot. Pałac w Słubicach. W lewym skrzydle na parterze mieściła się w latach 1949 - 1988 Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach)

Henryka Maryniak w roku 1950 ukończyła kurs bibliotekarski I stopnia w Siedlcach, a w roku 1951 uzupełniała kwalifikacje na kursie bibliotekarskim w Płońsku. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczył wtedy około 1500 woluminów, a liczba czytelników wynosiła 100. Biblioteka posiadała również 4 punkty biblioteczne.
Oprócz wymiany książek i opieki nad księgozbiorem biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową. W ramach pracy biblioteki odbywały się liczne spotkania z czytelnikami, dyskusje o ciekawszych pozycjach wydawniczych, odbywały się odczyty, pogadanki, organizowano pokazy przeźroczy i czytanie bajek dla małych dzieci. Interesującą formą pracy były organizowane przez bibliotekę spotkania z ciekawymi ludźmi.

Występ kabaretu ludowego na dożynkach w Słubicach w dniu 10 września 1985 r. Pierwsza od lewej Henryka Maryniak - kierownik GBP w Słubicach

(fot. Występ kabaretu ludowego na dożynkach w Słubicach w dniu 10 września 1985 r. Pierwsza od lewej Henryka Maryniak - kierownik GBP w Słubicach)

Kierowniczka biblioteki organizowała z młodzieżą starszą występy artystyczne , imprezy kulturalne, a utworzone przez nią kółko dramatyczne przygotowywało programy artystyczne, w tym sztuki teatralne, i wystawiało je w Słubicach oraz okolicznych miejscowościach. Dochód ze spektakli przeznaczony był za zakup nowych książek. Wówczas władze lokalne przeznaczały na ten cel znikome środki. Kierownik biblioteki w Słubicach sprawował pieczę nad dziewiętnastoma punktami bibliotecznymi , zorganizowanymi w poszczególnych sołectwach. Co kwartał wymieniano w nich księgozbiór, korzystając z głównego księgozbioru w Słubicach. Kierownik biblioteki Henryka Maryniak prowadziła ścisłą współpracę ze słubicką szkołą, Kołem Gospodyń Wiejskich, którego była członkinią i Ochotniczą Strażą Pożarną. Za swoją działalność społeczną była wyróżniana i nagradzana przez władze gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zespół Śpiewaczy przy KGW w Słubicach wraz z władzami gminnymi. Występ w Urzędzie Gminy w dniu 12 lipca 1978 r. Henryka Maryniak pierwsza z prawej w drugim rzędzie

(fot. Zespół Śpiewaczy przy KGW w Słubicach wraz z władzami gminnymi. Występ w Urzędzie Gminy w dniu 12 lipca 1978 r. Henryka Maryniak pierwsza z prawej w drugim rzędzie)

W czerwcu 1988 r. biblioteka przeniesiona została do budynku przy ulicy Parkowej będącego własnością Urzędu Gminy, w którym wcześniej mieściło się przedszkole. Biblioteka zajmowała w nim dwa niewielkie pomieszczenia. Od 1 września 1996 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach została przeniesiona do pomieszczeń nowo wybudowanej szkoły przy ulicy Płockiej 30. Zajmowała tam dwa pomieszczenia (sale 102 i 103) o powierzchni ok. 80 m2. W latach 1988-2007 kierownikiem Gminnej Biblioteki w Słubicach była Regina Helman. Pracę w bibliotece rozpoczęła 2.V.1988 r. W tym okresie gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach posiadała księgozbiór liczący ponad 15.000 woluminów. Biblioteka posiadała również jedną filię w Juliszewie oraz czternaście punktów bibliotecznych.

Budynek po dawnym przedszkolu przy ul. Parkowej. Tutaj mieściła się Gminna Biblioteka Publiczna po przeniesieniu ze słubickiego pałacu

(fot.Budynek po dawnym przedszkolu przy ul. Parkowej. Tutaj mieściła się Gminna Biblioteka Publiczna po przeniesieniu ze słubickiego pałacu)

Koło Gospodyń Wiejskich w Słubicach podczas Dożynek Gminnych w 1996 r. Druga od lewej Regina Helman-kierownik GBP w Słubicach w latach 1988-2007
(fot. Koło Gospodyń Wiejskich w Słubicach podczas Dożynek Gminnych w 1996 r. Druga od lewej Regina Helman-kierownik GBP w Słubicach w latach 1988-2007)

W roku 2007 Regina Helman odeszła na emeryturę, a przez trzy miesiące kierownikiem biblioteki była Agnieszka Górska. Od 1 września 2007 r. nowym kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach został Artur Bedyk.

Budynek Szkoły Podstawowej w Słubicach. Tu na pierwszym piętrze w latach 1996-2009 mieściła się Gminna Biblioteka Publiczna zajmując dwa pomieszczenia o powierzchni ok. 80 m2

(fot. Budynek Szkoły Podstawowej w Słubicach. Tu na pierwszym piętrze w latach 1996-2009 mieściła się Gminna Biblioteka Publiczna zajmując dwa pomieszczenia o powierzchni ok. 80 m2)

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Płockiej. Zbiory biblioteczne znajdowały się w małym pomieszczeniu pierwotnie przeznaczonym na klasę szkolną

(fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Płockiej. Zbiory biblioteczne znajdowały się w małym pomieszczeniu pierwotnie przeznaczonym na klasę szkolną)

 Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Płockiej - Czytelnia

(fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Płockiej - Czytelnia)

Nowy kierownik stanął przed trudnym zadaniem przekształcenia małej, wiejskiej biblioteki w nowoczesną, funkcjonalną, dobrze wyposażoną placówkę kulturalno-oświatową. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Słubice udało się zrealizować inwestycję, która w efekcie doprowadziła do wybudowania nowego lokalu przeznaczonego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach. Od początku 2009 roku Artur Bedyk-kierownik biblioteki wspólnie z architektem p.Martą Siodłak pracowali nad aranżacją wnętrz i wyposażeniem placówki. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób, którzy dostrzegali i rozumieli potrzebę powstania w Słubicach nowoczesnej instytucji kultury udało się sfinalizować prace i już jesienią 2009 r. nastąpiło przeniesienie Gminnej biblioteki Publicznej w Słubicach do nowego lokalu przy ul. Krakowskiej 2.

Budynek usługowy przy ul. Krakowskiej będący własnością Urzędu Gminy przed remontem i rozbudową

(fot. Budynek usługowy przy ul. Krakowskiej będący własnością Urzędu Gminy przed remontem i rozbudową)

 Rozbudowa i remont budynku przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na nowy lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach
(fot.Rozbudowa i remont budynku przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na nowy lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach)

  Nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach przy ulicy Krakowskiej
(fot. Nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach przy ulicy Krakowskiej)

W dniu 17 grudnia 2009 roku gmina Słubice wzbogaciła się o nowoczesną placówkę biblioteczną, pełniącą rolę lokalnego centrum kultury, bardzo potrzebną w środowisku. Nowy obiekt powstał w rekordowo krótkim czasie. Stosowne umowy podpisano w kwietniu 2008 roku. Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego obejmującego lata 2007 - 2013. Wartość inwestycji oszacowana została na ponad 1,8 mln złotych.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach Artur Bedyk podczas uroczystego przecięcia wstęgi

(fot. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach Artur Bedyk podczas uroczystego przecięcia wstęgi)

Na uroczystość otwarcia placówki przybyło wielu gości. Obecni byli m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Adam Sierocki, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Radosław Lewandowski, wójtowie zaprzyjaźnionych gmin - Roman Kujawa z Iłowa, Gabriel Wieczorek z Sannik, Jerzy Sochacki ze Szczawina Kościelnego, wykonawcę obiektu - gostynińską firmę Budrox - reprezentował Krzysztof Piwoni.

Goście przybyli na uroczystość otwarcia nowego budynku biblioteki

(fot. Goście przybyli na uroczystość otwarcia nowego budynku biblioteki)

O tradycjach czytelnictwa na terenie gminy mówiła Przewodnicząca Rady Gminy Słubice Zofia Kujawa, przypominając również osoby najbardziej zasłużone w szerzeniu czytelnictwa. Wójt Gminy Józef Walewski przypomniał proces realizacji całego projektu. Na nową placówkę przeznaczono bowiem obiekt usługowy, co wymagało jego przeprojektowania i rozbudowania zgodnie z nową funkcją użytkową. Placówka wyposażona jest też w salę widowiskowo-koncertową, mogącą pomieścić około stu pięćdziesięciu osób. Dzięki temu z powodzeniem wystawiać tutaj można również spektakle teatralne.

Zofia Kujawa - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice i Józef Walewski - Wójt Gminy Słubice przemawiają podczas uroczystego otwarcia biblioteki

(fot. Zofia Kujawa - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice i Józef Walewski - Wójt Gminy Słubice przemawiają podczas uroczystego otwarcia nowego lokalu biblioteki)

Twórczyni ludowa Cecylia Milczarek, która założyła zespół "Grzybowianki", znany także poza rejonem Słubic, będąc pod wrażeniem nowej placówki, napisała z tej okazji okolicznościowy wiersz. Również proboszcz parafii Zyck, ksiądz Stanisław Pakieła, wyraził uznanie inicjatorom budowy obiektu dodając, że z pewnością będzie dobrze służyła miejscowej społeczności. Z dumą o nowej bibliotece mówiła w trakcie uroczystości Barbara Zielińska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Zaznaczyła, że słubicka placówka nie ustępuje w niczym podobnym obiektom w bogatszych krajach Unii Europejskiej.Występ zespołu ludowego "Grzybowianki" podczas uroczystego otwarcia nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

(fot. Występ zespołu ludowego "Grzybowianki" podczas uroczystego otwarcia nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach)

Z nową placówką władze gminy i jej mieszkańcy łączą duże nadzieje, ponieważ tutaj skupiać się będzie pozaszkolna działalność oświatowa, kulturalna i wychowawcza. Obiekt dysponuje odpowiednim zapleczem do pracy nie tylko z książką, ale także pracownią informatyczną oraz pomieszczeniami do działalności kół zainteresowań.