Drukuj
Kategoria: Organizacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem biblioteki jest Gmina Słubice. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach działa na podstawie Aktu o utworzeniu instytucji kultury (Zarządzenie Nr 5/85 Naczelnika Gminy Słubice z dnia 20 sierpnia 1985 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach).

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru instytucji kultury Urzędu Gminy w Słubicach pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów:

- ustawa o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 nr 13 poz. 123 z póź. zm.),
- Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach (Uchwała nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. z późn. zm.).

Strukturę i organizację pracy w bibliotece określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu   25 października 2012 r.  po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Słubice, który Zarządzeniem Nr 0050/61/2012 z dnia 16 października 2012 r. pozytywnie zaopiniował w/w regulamin.